W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-224/18 Budimex, w którym wskazano, że momentem wykonania usługi budowlanej dla potrzeb VAT jest moment podpisania protokołu odbioru prac jeśli konieczność podpisania takiego protokołu wynika z obowiązujących przepisów lub umowy stron.

Wyrok ten kompletnie „wywraca” dotychczasowe rozumienie wykonania usługi budowlanej prezentowany przez organy podatkowe i sądy administracyjne, które twierdziły że dla potrzeb VAT protokół nie ma znaczenia bowiem decydujące znaczenie ma moment faktycznego zakończenia wykonywania prac.

Skutkiem wspomnianego orzeczenia nastąpi zamiana momentu, od którego rozpoczyna bieg termin na wystawienie faktury. Zgodnie z przepisami w przypadku usług budowlanych i budowlano – montażowych obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury nie później jednak niż 30 dni od momentu wykonania usługi. W skutek wyroku termin winien być liczony od momentu podpisania protokołu jeśli taki dokument w konkretnym przypadku stanowi podstawę do odbioru wykonanych prac. Zasada ta będzie dotyczyć zarówno czynności wykonywanych na zasadach ogólnych jak i na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Reasumując termin na wystawienie faktury z tytułu usług budowlanych i budowlano – montażowych, zgodnie ze wspomnianym wyrokiem liczymy, od daty protokołu, a nie od daty „zakończenia prac”.