OFERTA KANCELARII KRZYSZTOF KŁOSKOWSKI

Oferta Kancelarii Krzysztof Kłoskowski obejmuje pełen zakres usług prawniczych w tym zwłaszcza:

Stały nadzór prawny i podatkowy

W ramach usług oferta Kancelarii obejmuje stały nadzór prawny i podatkowy w ramach, którego nasi specjaliści gwarantują bieżące rozwiązywanie problemów prawnych i podatkowych. Umowa o stałym nadzorze daje możliwość zasięgnięcia opinii telefonicznej lub mailowej w zakresie zagadnień prawnych związanych z działalnością gospodarczą w każdej dziedzinie prawa.
Podpisanie umowy o stałej współpracy gwarantuje dostępność zespołu specjalistów zajmujących się poszczególnymi gałęziami prawa jak i poszczególnymi podatkami.
Umowa o stałej współpracy może przyjąć formę umowy rozliczanej na bazie:
a) miesięcznego ryczałtu przewidującego określoną liczbę godzin konsultacji w ramach danego miesiąca,
b) stawki godzinowej za faktycznie wykonane czynności.
Dla stałych kontrahentów Kancelaria przygotowuje również informację o istotnych zmianach przepisów prawa.
Zakres umowy o stałej współpracy może również obejmować sporządzanie pisemnych opinii oraz reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wobec czego, w ramach kompleksowej umowy, macie Państwo bieżącą możliwość reprezentacji w sądach.

Opinie i ekspertyzy prawne

Aby przekonać do swoich racji kontrahentów, wspólników, organy państwa itp. pomocne jest posiadanie pisemnej opinii lub ekspertyzy radcy prawnego lub doradcy podatkowego, który w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe, w sposób jasny i klarowny, przedstawi dane zagadnienie. Kancelaria Prawna mecenasa Krzysztofa Kłoskowskiego opracowuje opinie i ekspertyzy prawne dotyczące szeroko rozumianego prawa gospodarczego w tym również prawa podatkowego. Opinie prawne mogą dotyczyć zarówno zdarzeń już zaistniałych, jak i zamierzonych przedsięwzięć gospodarczych. Dokumentem takim można posłużyć się w toku negocjacji, sporu sądowego jak i przed organami państwa.

Reprezentacja przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi

Często to jasne, klarowne i zwięzłe przedstawienie sprawy przed sądem stanowi podstawę sukcesu w toczącym się sporze sądowym zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami administracyjnymi. Nieprecyzyjne przedstawienie swojego stanowiska lub żądania niejednokrotnie kończy się oddaleniem powództwa i w rezultacie przegraniem sprawy.
Kancelaria mecenasa Krzysztofa Kłoskowskiego specjalizuje się w reprezentacji klientów w toku postępowań sądowych, zarówno w sprawach cywilnych, jak i administracyjnych. Przez wiele lat z sukcesami reprezentowaliśmy naszych Klientów w sądach powszechnych i administracyjnych.

Dokumentacja cen transferowych

Transakcje dokonywane między podmiotami powiązanymi są przedmiotem licznych kontroli podatkowych, mających na celu wykazanie stosowania nierynkowych cen, a co za tym idzie, zaniżeniem zobowiązania w podatkach dochodowym. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów w najbliższych latach kontrole będą skupiać się właśnie przede wszystkim na transakcjach między podmiotami powiązanymi.
Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przewidują obwiązek sporządzenia tzw. dokumentacji cen transferowych w przypadku dużych transakcji między podmiotami powiązanymi. Taka dokumentacja ma celu wykazanie, że ceny stosowane między stronami mają rynkowy charakter. Jest to podstawowy dokument, który ma kluczowe znaczenie na wypadek kontroli podatkowej.
Jeżeli dokonujecie Państwo transakcji w ramach grupa podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo, może okazać się konieczne stworzenie dokumentacji cen transferowych.
Oferta Kancelarii obejmuje pomoc prawną przy sporządzeniu dokumentacji podatkowej. W ramach usług m.in.:
– ustalimy charakter powiązań między podatnikami w kontekście przepisów ustaw o podatku dochodowym,
– ustalimy transakcje, dla których musi zostać sporządzona dokumentacja,
– określimy funkcje pełnione przez strony, ponoszone ryzyko, zaangażowane aktywa,
– wybierzemy metodą i sposób kalkulacji zysków.
Dzięki naszym usługom spełnicie Państwo obowiązki wynikające z przepisów podatkowych oraz unikniecie sporu z organami podatkowymi, który wiązać się może ze znacznymi konsekwencjami finansowymi.

Reprezentacja w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej

Indywidualna interpretacja prawa, które nakłada na stronę obowiązek świadczenia pieniężny (zapłaty określonej kwoty na rzecz Skarbu Państwa lub organu władzy) ma istotny walor ochronny dla przedsiębiorcy, daje bowiem możliwość zabezpieczenia się na wypadek sporu z organem administracji. Możliwość wydania interpretacji indywidualnej przewiduje Ordynacja podatkowa oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W tym pierwszym przypadku interpretacja dotyczy prawa podatkowego, a w drugim innych danin publicznych. Ze względu na sformalizowany tryb i sposób postępowania, istotne jest aby w sposób precyzyjny przedstawić stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i ewentualne wyroki sądów.
Kancelaria mecenasa Krzysztofa Kłoskowskiego oferuje pomoc prawną przy sporządzeniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z reprezentacją przed organem administracji.

Jeżeli interesuje Państwa oferta szczegółowa prosimy o kontakt: kancelaria@kloskowski.pl