Od dnia 1 listopada 2019 r. podatnicy mają obowiązek dokonywać płatności za faktury opiewające na kwotę większą niż 15 000 zł brutto z zastosowaniem mechanizmu split payment o ile płatność dotyczy towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy (co do zasady usługi budowlane, wyroby objęte obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia jak i solidarnej odpowiedzialności, części samochodowe). Każdy podatnik winien zapoznać się z nowym załącznikiem. W zakresie towarów i usług niewymienionych w załączniku nr 15 mechanizm podzielonej płatności w dalszym ciągu będzie miał charakter dobrowolny.

Od dnia 1 listopada 2019 r. likwidacji ulega mechanizm „odwrotnego obciążenia wraz z likwidacją załączników do ustawy wymieniających czynności objęte tym mechanizmem. Wszystkie czynności dotyczące towarów i usług do końca października 2019 r. objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia od dnia 1 listopada 2019 r. opodatkowane są na zasadach ogólnych (netto + VAT).

Od dnia 1 listopada 2019 r. likwidacji ulega dotychczasowy mechanizm „solidarnej odpowiedzialności” dotyczący towarów z załącznika nr 13 (załącznik również ulega likwidacji). W miejsce tego mechanizmu wprowadzony zostaje „nowy” mechanizm „solidarnej odpowiedzialności” dotyczący towarów (bez usług) wymienionych w nowym załączniku nr 15  w przypadku, gdy płatność za fakturę wystawioną na kwotę mniejszą niż 15 000 zł dotyczy tych towarów. Podatnik może zwolnić się z „solidarnej odpowiedzialnościdokonując dobrowolnie zapłaty za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności.

W przypadku wystawienia faktury na kwotę większą niż 15 000 zł brutto, na której znajdują się towary bądź usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 wystawca obowiązany jest dodać adnotację „mechanizm podzielonej płatności, która stanowi o obowiązku zastosowania mechanizmu split payment. Brak adnotacji skutkować będzie sankcją w wysokości 30% podatku na fakturze dotyczącego towarów i usług z załącznika nr 15, ale tylko jeżeli płatność została zrealizowana przez kupującego bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (jeżeli kupujący mimo braku adnotacji dokona zapłaty z użyciem tego mechanizmu sankcja nie wystąpi).

Kupujący jest obowiązany dokonać płatność za towary i usługi z załącznika nr 15  jeśli faktura dokumentująca ich sprzedaż opiewa na kwotę większą niż 15 000 zł brutto. Co do zasady konstrukcja przepisów powoduje, że obowiązek taki spoczywa na nabywcy również w przypadku, gdy faktura mimo takiego obowiązku nie zawiera adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Brak zapłaty z zastosowaniem mechanizmu split payment mimo takiego obowiązku będzie skutkować sankcją w wysokości 30% podatku na fakturze dotyczącego towarów i usług z załącznika nr 15 –  przy czym sankcja nie będzie wymierzana tylko jeżeli sprzedawca rozliczył podatek wykazany na fakturze.

Od dnia 1 listopada 2019 r. środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być wykorzystywane do zapłaty również podatku dochodowego (CIT i PIT), składek ZUS, podatku akcyzowego i należności celnych wraz z odsetkami z poszczególnych tytułów.

Od dnia 1 listopada 2019 r. będzie formalnie możliwa zapłata więcej niż jednej faktury z zastosowaniem mechanizmu split payment przy czym zapłata taka będzie dotyczyć wszystkich faktur wystawionych w wybranym przez podatnika okresie (nie dłuższym niż miesiąc). W takim przypadku w komunikacie przelewu w miejsce numeru faktury należy podać okres rozliczeniowy, którego dotyczy płatność.

Od dnia 1 listopada 2019 r. mechanizm split payment może zostać zastosowany do zapłaty zaliczki, dla której nie została uprzednio wystawiona faktura zaliczkowa. W takim wypadku w miejsce numeru faktury podatnik winien umieścić zapis „zaliczka”.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie będą mieli prawa do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych w przypadku, gdy mimo adnotacji na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” dokonali zapłaty z pominięciem mechanizmu split payment.