Pakiet paliwowy wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. Są to regulacje dotyczące podmiotów sprowadzających paliwo w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego. Przepisy te budzą istotne wątpliwości zwłaszcza w odniesieniu do ich zakresu oraz ustalania podstawy opodatkowania.

VAT PAKIET PALIWOWY

PAKIET PALIWOWY VAT

PAKIET PALIWOWY – ISTOTA ZMIAN

Pakiet paliwowy jako podstawową zmianę przewiduje likwidację, w odniesieniu do paliw rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów w deklaracji podatkowej. Do końca lipca 2016 r. nabycie wewnątrzwspólnotowe paliwa wykazywane jest jako podatek należny i podatek naliczony, a co za tym idzie rozliczenie podatku odbywa się bezgotówkowo. Od dnia 1 sierpnia 2016 r. zgodnie z dodanym art. 103 ust.  5a. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu celnego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat podatku akcyzowego:

1)        w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych – jeżeli towary są nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym;

2)        w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego;

3)        z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju – jeżeli towary są przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym.

Powyższa regulacja przewiduje zatem, że wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych będzie rozliczane poprzez zapłatę podatku, a następnie jego wykazanie w deklaracji. Od wejścia w życie nowych przepisów nabycie wewnątrzwspólnotowe zawsze będzie się wiązać z zapłatą podatku. Jego odzyskanie będzie następować poprzez wykazanie w deklaracji jako podatek do zwrotu, a więc wiązać się będzie z procedurą zwrotową określoną w art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zamierzeniem ustawodawcy było objęcie nowymi przepisami wszystkich wyrobów będących paliwami silnikowymi wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Konstrukcja przepisów budzi jednak uzasadnione wątpliwości.

PAKIET PALIWOWY – ZAKRES STOSOWANIA

Po pierwsze przepisy nie przewidują definicji paliw silnikowych, a nie wszystkie wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym nadają się do użyto jako paliwo silnikowe. Przykładowo można wymienić bardzo często sprowadzony jako surowiec do produkcji olejów smarowych i innych wyrobów tego typu ciężki olej napędowy o kodzie CN 27 10 19 43.

Przepisy stanowią, że obowiązek kasowej zapłaty podatku dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw, których wytwarzanie lub obrót wymaga koncesji. Powstaje pytanie czy sprowadzanie na terytorium kraju wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, które nie są przeznaczone do użytku jako paliwo silnikowe i ich sprowadzenie na terytorium kraju nie wymaga posiadania koncesji – np. w przypadku sprowadzenia jako surowiec również objęte jest omawianymi regulacjami. W mojej ocenie wykładnia przepisów prowadzi do wniosku, że sprowadzanie na terytorium RP wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które nie mają przeznaczenia jako paliwo silnikowe i których sprowadzenie w danym przypadku nie wymaga uzyskania koncesji nie jest objęte kasowym rozliczeniem podatku. Ze względu na duże kwoty wchodzące w grę w tym wypadku wskazane jest potwierdzenie powyższego stanowiska interpretacją indywidualną w celu uzyskania prawnej ochrony prawnej.

PAKIET PALIWOWY – PODSTAWA OPODATKOWANIA

Druga wątpliwość dotyczy kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych objętych nową regulacją. Zgodnie z dodanym ust. 2a w art. 30 ustawy o podatku od towarów i usług do ustalenia podstawy opodatkowania – w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, można stosować odpowiednio tylko przepis art. 29a ust. 1 albo 2, z tym że w celu określenia kwoty zapłaty lub ceny nabycia przyjmuje się ceny paliw silnikowych udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Podstawę opodatkowania ustala się zatem wyłącznie na podstawie art. 29 ust. 1ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi że jest nią kwota, którą należy zapłacić albo art. 29 ust. 2 tej ustawy, który stanowi że przy czynności nieodpłatnej podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Wątpliwość dotyczy jednak dalszej części nowego przepisu, zgodnie z którym w celu określenia kwoty zapłaty lub ceny nabycia przyjmuje się ceny paliw silnikowych udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Pytanie zatem: czy ceny paliw w każdym przypadku przyjmuje się w oparciu o ceny ogłaszane w Biuletynie czy też wyłącznie w przypadku nietransakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw? Z jednej strony odwołanie się do art. 29a ust. 1 sugeruje, że w przypadku transakcyjnego nabycia paliwa podstawą opodatkowania jest kwota z faktury nabycia, ale z drugiej strony posłużenie się w tym przepisie pojęciem „kwoty zapłaty” lub „ceny nabycia” może prowadzić do wniosku, że cena z Biuletynu obowiązuje w obu przypadkach. Oznaczałaby to, że podstawą opodatkowania jest kwota określona w Biuletynie pomnożona przez ilość przywiezionego towaru, a cena za towar wynikająca z faktury sprzedaży nie ma znaczenia z punktu widzenia podatku VAT. Nie ulega wątpliwości, że celem ustawodawcy było uniknięcie stosowania zaniżonych cen w celu obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego niemniej jednak uchwalony przepis nie daje jasnych kryteriów ustalania podatkowy opodatkowania. Warto również zwróci uwagę, że omawiana regulacja wprost wyłącza z podstawy opodatkowania koszty dodatkowe (przy ustaleniu podstawy opodatkowania nie stosuje się bowiem art. 29a ust. 6 i 7) a zatem koszty transportu, ubezpieczenia czy też opłaty zapasowej nie podwyższają podstawy opodatkowania.

PAKIET PALIWOWY – DEKLARACJE VAT-7 i VAT-14

Przepisy wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. związane są również ze zmianą wzorów deklaracji VAT-7 (na wersję 17) i wprowadzeniem specjalnej deklaracji dotyczącej nabycia wewnątrzwspólnotowego – VAT-14 – wraz z załącznikiem VAT-14/A. W obu deklaracjach nabycie wewnątrzwspólnotowe będzie wykazywane poprzez kwotę podatku do wpłaty. Deklarację VAT-14 wraz załącznikiem VAT-14/A podatnicy będą składać w terminie do 5 dnia miesiąca po miesiącu nabycia paliw silnikowych przy czym w załączniku VAT-14/A należy pokazać nabycia w rozbiciu na poszczególnych dostawców.

Całość przepisów dostępna pod linkiem:

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w przypadku konieczności stosowania przepisów. Możemy pomóc Państwu w optymalizacji rozliczeń: kancelaria@kloskowski.pl, tel. 882 801 673.