W dniu dzisiejszym (2 czerwca 2016 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny dla podatników wyrok w sprawie skutków niezłożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe (C-418/14).

Skutki niezłożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń wg. organów skarbowych

Organy podatkowe wywodziły, że niedopełnienie formalnego wymogu, w postaci złożenia miesięcznych zestawień o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego przez sprzedawcę w wysokości przewidzianej dla paliw silnikowych mimo, że w toku postępowania nie kwestionowano, że olej został sprzedany wyłącznie na cele opałowe. Skutkowało to wydawaniem drakońskich decyzji sprzedawcom oleju opałowego wyłącznie na podstawie niespełnienia warunku deklaracyjnego. Ostatecznie wyrokiem z dnia 2 czerwca 2016 r. sygn. C-418/14 TSUE (ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna) orzekł, że prawo wspólnotowe w tym zakresie i zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że:

„–        nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych”, ale

„–        sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na mocy których w braku złożenia takiego zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi wątpliwości.”

Konkluzje wskazanego orzeczenia są zatem jasne: sam fakt niezłożenie miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców nie stanowi podstawy do obciążania sprzedawcy obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego w wysokości właściwej dla paliw silnikowych. Warunkiem jest wykazanie, że sprzedaż została dokonana na cele opałowe – co należy wykazać na podstawie oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe.

WAŻNE!

Jeżeli w stosunku do podatnika została wydana decyzji określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym właśnie na podstawie braku złożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń wówczas, na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, możliwe jest wznowienie postępowania a w rezultacie uchylenie tej decyzji co jest równoznaczne ze zwrotem zapłaconego podatku. Warunkiem jest złożenie wniosku o wznowienie postępowania w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy odzyskać nienależnie zapłacony podatek mamy ograniczone ramy czasowe.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wznowieniem postępowania lub pomocą w toczącym się postępowaniu zachęcamy do kontaktu: kancelaria@kloskowski.pl, tel. 882 801 673 .