Wykup z leasingu samochodu i następnie jego sprzedaż wiążą się z koniecznością naliczenia podatku VAT i podatku dochodowego przy jego sprzedaży. Czy istnieje jednak możliwości uniknięcia zapłaty podatku?

Wykup z leasingu

Wykup z leasingu

Wykupu z leasingu pojazdu i następnie jego sprzedaż wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług bowiem sprzedaż w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%. Co więcej możliwości skorzystania z prawa do korekty podatku naliczonego, na podstawie art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług ograniczona jest wartością zbywanego pojazdu (wykup pojazdu zazwyczaj odbywa się za niewielką kwotę rzędu kilkuset złotych). Konieczna jest również zapłata podatku dochodowego na zasadach wynikających z działalności gospodarczej.

Możliwe jest jednak uniknięcie powyższych obowiązków. Należy zwrócić uwagę, że wykup z leasingu samochodu jest odrębną od samego leasingu czynnością na gruncie podatku od towarów i usług. Wobec tego ustalenie czy wykup odbywa się w związku z działalnością gospodarczą i na jej cele powinno odbyć się w oparciu o okoliczności w momencie wykupu. Jeżeli podatnik dokonując wykupu pojazdu z leasingu przeznacza nabyty samochód do celów prywatnych (co do zasady bez względu czy faktura sprzedaży wystawiona jest na przedsiębiorcę i jego numer VAT czy też na dane osoby prywatnej bez tego numeru) wówczas nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro wykupu samochodu z leasingu został dokonany do majątku prywatnego to jego zbycie w późniejszym okresie nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług (nie obywa się bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Należy jednak zwrócić uwagę, że w takim wypadku po dokonaniu wykupu nie jest możliwe zaliczanie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu ani odliczanie podatku naliczonego z tytułu eksploatacji pojazdu i zakupu paliwa.

Należy pamiętać, ze zbycie pojazdu w terminie 6 miesięcy od jego nabycia stanowi odrębne źródło przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie występuje w ramach działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie. Aby zatem uniknąć podatku dochodowego sprzedaży należy dokonać po upływie 6 miesięcy od nabycia.

Powyższe tezy wynikając wprost z brzmienia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Trzeba mieć jednak wzgląd na fakt, że część organów podatkowych prezentuje odmienne stanowisko wprost twierdząc, że wykup samochodu z leasingu jest związany z działalności gospodarczą bowiem samochód ten wcześniej na podstawi umowy leasingu był wykorzystywany do działalności gospodarczej podatnika. Co za tym idzie jego późniejsza sprzedaż zawsze będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Stanowisko to, w mojej ocenie nie zasługuje na aprobatę, bowiem jest sprzeczne z brzmieniem przepisów i zasadą ustalania związku wydatku z prowadzoną działalnością w oparciu o okoliczności istniejące w momencie dokonania tego wydatku.

Aby uniknąć sporu z organami podatkowymi warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, która zapewni ochronę w razie sporu z organami podatkowymi w przyszłości.

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo podatkowe w zawiązku z optymalizacją podatkową wykorzystania samochodów w działalności gospodarczej, w tym m.in. przygotowanie skutecznego wniosku, który zapewni Państwu korzystny podatkowo wykup z leasingu i następną sprzedaż samochodów.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: kancelaria@kloskowski.pl, tel. 882 801 673