Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. „pre-wskaźnika” w podatku od towarów i usług. Zgodnie z nimi podatnicy wykonujący czynności opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu muszą ustalić proporcję między tymi zdarzeniami, która stanowi podstawę do odliczania podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

W rezultacie jeżeli podatnik wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu (takie, których nie wykazuje w deklaracji VAT-7) to w zakresie tych czynności nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli jednak nie jest możliwe bezpośrednie przypisanie takich wydatków do konkretnego rodzaju działalności (np. w przypadku mediów, nieruchomości, itp.) wówczas konieczne jest proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego. Ustawa daje podatnikom swobodę w obliczaniu „pre-wskaźnika”. W art. 86 ust. 2c wskazano, że podatnik może m.in. wybrać sposób obliczania proporcji poprzez:

1) średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;

2) średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;

3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;

4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Kierując się wyborem metody obliczenia „pre-wskaźnika” należy mieć na względzie fakt, że wskaźnik ten powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć

Prawidłowe ustalenie „pre-wskaźnika” ma kluczowe znaczenie dla wysokości odliczenia podatku naliczonego począwszy od wydatków ponoszonych już od dnia 1 stycznia 2016 r. Należy podkreślić, że przepisy te stanowią istotą nowość w zakresie odliczenia podatku naliczonego i dotyczą podatników, którzy do końca 2015 r. co do zasady korzystali z pełnego odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem obowiązku obliczania „pre-wskaźnika” – tj. ustalenia czy w Państwa przypadku w ogóle występuje konieczność stosowania nowych przepisów. Jeżeli nowe przepisy Państwa obowiązują w ramach usługi obliczymy „pre-wskaźnik” który będzie obowiązywać w 2016 r. dzięki czemu będzie Państwo mieli pewność co prawidłowości odliczania podatku naliczonego w 2016 r.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt: kancelaria@kloskowski.pl