Wobec zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów intensyfikacji kontroli przepływów finansowych między podmiotami powiązanymi kluczowe znaczenie w tym obszarze ma prawidłowo sporządzona polityka cen transferowych.

Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy powinni sporządzić dokumentację podatkową dla transakcji dokonywanych z podmiotem powiązanym. Dokumentacja taka powinna zawierać:

– określenie funkcji pełnionych przez strony transakcji, ponoszonego ryzyka oraz aktywów zaangażowanych w transakcję,

– określenie kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminu zapłaty,

– przedstawienie metody i sposobu kalkulacji zysków,

– określenie ceny przedmiotu transakcji,

– określenie strategii gospodarczej oraz innych czynników mających wpływ na wartość transakcji,

– określenie oczekiwanych korzyści.

Nasza Kancelaria oferuje Państwu usługę pomocy prawnej przy sporządzeniu wymaganej przepisami prawa dokumentacji podatkowej. W ramach usług m.in.:

– ustalimy charakter powiązań między podatnikami w kontekście przepisów ustaw o podatku dochodowym,

– ustalimy transakcje, dla których musi zostać sporządzona dokumentacja,

– określimy funkcje pełnione przez strony, ponoszone ryzyko, zaangażowane aktywa,

– wybierzemy metodą i sposób kalkulacji zysków.

Dzięki naszym usługom spełnicie Państwo obowiązki wynikające z przepisów podatkowych oraz unikniecie sporu z organami podatkowymi, który wiązać się może ze znacznymi konsekwencjami finansowymi.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt: kancelaria@kloskowski.pl