W dniu 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, którą należy wystawić nie później niż w terminie 30 dni od momentu wykonania usług. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu na jej wystawienie. W przypadku, gdy przed wykonaniem usługi wykonawca otrzyma zaliczkę, zadatek lub ratę wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania (art. 19a ust. 8). Warto również odnotować, że usługi budowlane i montażowe wykonywane na rzecz osób nie będących podatnikami VAT mają obowiązek podatkowy już w momencie wykonania usługi lub otrzymania zaliczki, zadatku bądź raty przed ich wykonaniem.

Podstawowy problem, z którym zmaga się branża budowlana sprowadza się do ustalenia, w którym momencie usługa taka jest wykonana w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to o tyle istotne, że od tego momentu należy liczyć termin 30 dni na wystawienie faktury, która generuje obowiązek podatkowy, a w przypadku usług wykonywanych na rzecz osób nie będących podatnikami VAT moment ten jest momentem powstania obowiązku podatkowego. Organy podatkowe i sądy administracyjne stoją na stanowisku, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zakończenia czynności i dla momentu powstania obowiązku podatkowego nie ma znaczenia moment podpisania protokołu.

W interpretacji ogólnej z dnia 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów uznał, że momentem wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest moment wykonania prac rozumiany jako moment zgłoszenia prac do odbioru. W przypadku, gdy umowa przewiduje rozliczenie całości prac wówczas usługa będzie uznana za wykonaną w chwili zgłoszenia do odbioru całości wykonanych robot. Natomiast w przypadku, gdy umowa przewiduje rozliczanie etapami wówczas usługa będzie uznana za wykonaną w chwili zgłoszenia do odbioru każdego etapu prac.

Tak więc zgodnie z interpretacją ogólną wykonanie usługi budowlanej lub budowlano montażowej powinno być utożsamiane z momentem zgłoszenia zakończenia prac a nie momentem podpisania protokołu ich odbioru.

Ponadto Minister Finansów wskazał, że w przypadku usługi budowlanej rozliczanej w okresach rozliczeniowych obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług tj. na koniec każdego okresu rozliczeniowego, ale pod warunkiem, że nie jest możliwe wyodrębnienia poszczególnych czynności składających się na wykonywaną usługę. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe wówczas obowiązek podatkowy należy rozpatrywać na zasadach ogólnych poprzez moment ich wykonania, a więc na zasadach ogólnych przewidzianych dla usług budowlanych i budowlano-montażowych. Interpretacja ogólna dopuszcza zatem uznanie usług budowlanych za usługi ciągłe, niemniej jednak wyłącznie w przypadku brak możliwości wyodrębnienia poszczególnych czynności.

Link do Interpretacji