W dniu 13 maja 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza do porządku prawnego przede wszystkim klauzulę unikania opodatkowania (o tym w kolejnym wpisie). Niemniej jednak w ostatniej chwili do ustawy wprowadzono przepisy dotyczące obowiązkowego przekazywania organom podatkowym, rejestrów VAT w formie elektronicznej do 25 dnia każdego miesiąca.

JPK

REJESTRY ELEKTRONICZNE VAT

Zgodnie z wprowadzonym przepisem przedsiębiorcy, inni niż mikroprzedsiębiorcy, będą zobowiązani od dnia 1 stycznia 2017 r. do przesyłania, bez wezwania organu podatkowego rejestrów VAT wraz z deklaracją podatkową za dany okres rozliczeniowy, którym w tym wypadku będzie miesiąc kalendarzowy. W praktyce oznacza to konieczność wdrożenia zmian w zakresie ewidencji VAT do dnia 25 lutego 2017 r. bowiem do tego dnia będzie trzeba złożyć ewidencję za miesiąc styczeń 2017 r. (przepisy przewidują obowiązek comiesięcznego składania ewidencji do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, za który ewidencja została sporządzona). Co istotne ewidencja przekazywana do organów podatkowych będzie musiała odpowiadać strukturze logicznej tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Co istotne podatnicy duzi będą zobowiązani do przekazywania rejestrów VAT już od dnia 1 lipca 2016 r. – jeżeli zatem przedsiębiorca taki ma obowiązek wdrożenia od dnia 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego jest również obowiązany do przekazywania rejestrów VAT począwszy od 25 sierpnia 2016 r. Jak wspomniano wyżej obowiązek ten od dnia 1 stycznia 2017 r. nie dotyczy mikroprzedsiębiorców – są nimi zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zgodnie z uchwaloną ustawą mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywania rejestrów w formie elektronicznej organom podatkowym dopiero od dnia 1 stycznia 2018 r.

Reasumując, uchwalone przepisy obligują podatników do wdrożenia zmian w zakresie formy prowadzonej ewidencji, tak aby ewidencja ta odpowiadała strukturze logicznej JPK. W praktyce zmiana ta w sposób fundamentalny wpływa na sposób deklarowania podatku od towarów i usług bowiem organy podatkowe będą miały dostęp do całości dokumentacji podatnika i jego kontrahentów co pozwoli na łatwe porównywanie m.in. dat obowiązku podatkowego czy momentu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego co na dzień dzisiejszy wymaga przeprowadzenia kontroli krzyżowej.

W przypadku wątpliwości lub problemów praktycznych dot. JPK zachęcamy do kontaktu z Kancelarią: kancelaria@kloskowski.pl, tel. 882 801 673 .