Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego obowiązany jest jego rejestracji oraz do uiszczania abonamentu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, miesięczna opłata w 2016 r. – „abonament” (po waloryzacji) wynosi 7 zł za odbiornik radiowy i 22,70 zł za odbiornik telewizyjny. Jeśli nie uiszczamy tych opłat, wówczas może zostać na nas nałożona kara pieniężna wynosząca 30 krotność opłaty obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Natomiast w przypadku zarejestrowania odbiornika i nieuiszczania opłaty należy uiścić zaległą opłatę wraz z odsetkami za zwłokę. Wielu właścicieli odbiorników radiowych i telewizyjnych ma wątpliwość, kiedy przedawnia się nieuiszczona opłata abonamentowa od zarejestrowanego odbiornika.


W tym zakresie są dwa stanowiska:

1) Stanowisko prezentowane przez Pocztę Polską, która jest uprawniona do kontrolowania i egzekwowania opłat abonamentowych. Zgodnie z tym stanowiskiem, opłaty abonamentowe przedawniają się z upływem 5 lat od końca roku w którym upłynął termin płatności. Zdaniem poczty opłata abonamentowa ma tożsamy charakter z zobowiązaniami podatkowymi, a co za tym idzie zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej.
2) Stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2009 r. (sygn. III CZP 20/09), zgodnie z którym, opłaty abonamentowe przedawniają się z upływem 3 lat od terminu płatności.

W doktrynie istnieje spór, które z tych stanowisk jest prawidłowe i wiążące. Zgodnie z uchwałą SN: „Termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne określa art. 118 K.c.”. Nie ulega wątpliwości, że akceptacja stanowiska Poczty Polskiej wydłuża okres dochodzenia roszczeń za abonament. Pytanie tylko, czy można pominąć uchwałę Sądu Najwyższego wyłącznie z tego powodu, że okres 5 letni przedawnienia ułatwia kontrolę i możliwość odzyskania zaległego abonamentu w wyższej wysokości. Warto zwrócić uwagę, że stanowisko Poczty opiera się na fakcie, ze ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje, że egzekucja należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a odsetki pobiera się na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej – innymi słowy nie jest bezpodstawne.
Niewątpliwie oba stanowiska mają swoje uzasadnienie, ale w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty zaległego abonamentu warto powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego i twardo bronić 3 – letniego przedawnienia opłat abonamentowych. Szczególnie w działalności gospodarczej, w której wykorzystujemy dużą liczbę odbiorników radiowych i telewizyjnych, korzyści takiego stanowiska mogą mieć znaczny wymiar.
Jeżeli spotkacie się Państwo z wezwaniem do zapłaty przekraczającym 3 lata wstecz od terminu zapłaty zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.