W dniu 29 czerwca 2017 r. Klient naszej kancelarii uzyskał korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. VIII SA/Wa 167/17) w sprawie obciążenia podatkiem akcyzowym w przypadku stwierdzenia, że nabyte paliwo nie spełnia norm jakościowych. W takiej sytuacji zdaniem organu, należy się akcyza od paliwa niewiadomego pochodzenia.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży paliw. Klient naszej kancelarii posiadał świadectwo jakości całości paliwa znajdującego się w zbiorniku, które potwierdzało, że paliwo pochodzi od jednego z największych dostawców paliwa w RP i jednocześnie spełnia wszystkie normy jakościowe. W toku prowadzonej kontroli, prowadzonej przez wojewódzki inspektorat inspekcji handlowej ustalono, że paliwo znajdujące się w zbiorniku Klienta naszej kancelarii nie spełnia jednej z norm jakościowych – temperatury destylowania.

Naczelnik urzędu celnego wyłącznie na tej podstawie stwierdził, że skoro posiadane paliwo nie spełnia norm jakościowych w zakresie jednego parametru jakościowego to oznacza, że jest ono „innym paliwem” niż to nabyte na podstawie faktury zakupu. Co za tym idzie od paliwa tego „rzekomo” nie została zadeklarowana akcyza w należnej wysokości. W ocenie organów celnych Klient naszej kancelarii był obowiązany do zapłaty akcyzy od wyrobu niewiadomego pochodzenia.

Ustalenie takie zostało podjęte mimo, że organ nie kwestionował ilości sprzedanego paliwa. Innymi słowy – Klient naszej kancelarii, na podstawie faktur zakupu posiadał określoną ilość paliwa, którą na podstawie faktur i paragonów sprzedał. Tak więc ilość zakupionego i sprzedanego paliw zgadzała się, a jedną podstawą decyzji organów podatkowych pierwszej instancji było stwierdzenie, że jeden z parametrów paliwa nie spełnia norm jakościowych. Jakkolwiek sprawa wygląda na absurdalną to w ciągu dwóch ostatnich lat takich przypadków było wiele.

Klient naszej kancelarii nie zgodził się z ustaleniami organów podatkowych i w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że sam fakt niespełniania przez posiadane paliw norm jakościowych nie może stanowić podstaw do wywodzenia, że posiadał on paliwo niewiadomego pochodzenia zwłaszcza, że organ celny nie kwestionuje ilości zakupionego paliwa i ilości sprzedanego paliwa. Skoro Klient naszej kancelarii sprzedał dokładnie tyle samo paliwa ile pierwotnie nabył to nie było podstaw do wywodzenia, że posiadał „inne” paliwo od tego udokumentowanego fakturą zakupu.

Wyrok WSA – kiedy akcyza od paliwa niewiadomego pochodzenia

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29 czerwca 2017 .r (sygn. VIII SA/Wa 167/17) podzielił stanowisko Skarżącej. W pisemnym uzasadnieniu wskazano: „(…) wynik badania laboratoryjnego oleju napędowego może stanowić dowód na okoliczność posiadania wyrobu akcyzowego z niezapłaconą akcyzą, pod warunkiem jednak, że ma on oparcie w innych dowodach zgromadzonych w sprawie, poddanych rzetelnej ocenie.”. Ze stanowiskiem tym należy się zgodzić. Nie ma podstaw do twierdzenia, że podatnik posiada paliwa niewiadomego pochodzenia skoro organ nie kwestionuje ilości zakupionego i sprzedanego paliwa, a jedyna nieprawidłowość sprowadza się do norm jakościowych.

Wydawać mogłoby się, że sprawa jest oczywista niemniej jednak dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych zdanej się przeczyć temu stanowisku. Przykładowo w nieprawomocnym wyroku z dnia z dnia 26 lutego 2016 r. sygn. I SA/Ol 825/15 WSA w Olsztynie stwierdził, że fakt niespełniania przez paliwo jednego z parametrów jakościowych sam w sobie stanowi podstawę do uznania, że paliwo to pochodzi z niewiadomego źródła. Co za tym idzie na jego posiadaczu ciąży obowiązek zapłaty akcyzy jak od wyrobu w stosunku, do którego akcyza nie została zapłacona. WSA w Olsztynie we wskazanym wyroku wywiódł: „Bez względu na przyczynę zawyżenia wskazanego parametru temperatury destylacji, oczywistym jest, że strona posiadała paliwo niespełniające wymogów jakościowych. W takim przypadku nie może zaś mieć zastosowania stawka akcyzy jak dla oleju napędowego, która została zapłacona na jednym z poprzednich etapów obrotu.”. Omawiany wyrok WSA w Warszawie dotyczący Klienta naszej kancelarii stoi w ewidentnej sprzeczności z wcześniejszym wyrokiem WSA w Olsztynie – tak więc orzecznictwo sądów administracyjnych nie prezentuje jednolitej linii.

Przykład sprawy Klient naszej kancelarii wskazuje, że postępowanie w takim przypadku nie jest łatwe i wymaga przedstawienia poszerzonej argumentacji prawnej jak również posiadania wiedzy w tym zakresie. Należy jednocześnie zauważyć, że większość przypadków tego typu dotyczy podatników posiadających paliwo z legalnych źródeł, najczęściej od renomowanych dostawców i paliwo to posiada świadectwo jakości. Nabywca takiego paliwa nie ma żadnych możliwości ustalenia jak i kwestionowania jakości nabywanego paliwa bowiem posiada ono świadectwo jakości renomowanego dostawcy.

W przypadku wystąpienia takiego przypadku w Państwa działalności zachęcamy do kontaktu: kancelaria@kloskowski.pl