Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące tzw. „pre-wskaźnika” czyli proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego przez podatników wykonujących czynności opodatkowane VAT (wykazywane w deklaracji) oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu. Część podatników ma wątpliwości czy są obowiązani stosować nowe przepisy w przypadku otrzymania dotacji, która nie jest wykazywana w deklaracji podatkowej.

Wątpliwości te może rozwiać interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-1095/15-2/AW) dotycząca Klienta naszej Kancelarii. Podmiot ten wykonuje wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług polegające głównie na wynajmie. Na podstawie odrębnych przepisów jest uprawniony do otrzymywania datacji mającej na celu utrzymanie posiadanej infrastruktury, która służy wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Problem dotyczy otrzymanej dotacji bowiem w świetle przepisów obowiązujących do końca 2015 r. dotacja nie mająca bezpośredniego wpływu na cenę czynności nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w tym zakresie od dnia 1 stycznia 2016 r. nic się nie zmienia i dotacja taka również nie stanowi podstawy opodatkowania). Treść przepisów dotyczących tzw. „pre-wskaźnika” powodowała wątpliwości Podatnika czy w związku z trzymaniem dotacji nie powinien on, od dnia 1 stycznia 2016 r. dokonywać odliczenia podatku naliczonego z jego uwzględnieniem. W interpretacji indywidualnej Minister Finansów wskazał, że skoro Podatnik wykonuje wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a otrzymana dotacja nie wiąże się z wykonywaniem jakichkolwiek czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to od dnia 1 stycznia 2016 r. nie mają zastosowania przepisy dotycząc tzw. „pre-wskaźnika”. Jak wywodzi Minister Finansów: „(…) Zainteresowany nie wykonuje czynności niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług, a prowadzona działalność gospodarcza jest opodatkowana ewentualnie zwolniona od podatku, zatem norma art. 86 ust. 2a ustawy VAT nie będzie mieć zastosowania do rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawcy. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę nie wykraczają poza działalność gospodarczą.

Stanowisko to jest jak najbardziej słuszne bowiem przepisy dotyczące tzw. „pre-wskaźnika” mają zastosowanie w przypadku wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sam fakt otrzymania dotacji nie może być uznany za wykonywanie takich czynności. Powyższe wnioski powinny dotyczyć również podatników, którzy otrzymują inne dotacje, które nie są wykazywane w deklaracji podatkowej i jednocześnie nie są związane z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu – przykładowo można wskazać środki otrzymywane z PFRON czy urzędu pracy.