Dla jednego z Klientów naszej Kancelarii uzyskaliśmy interpretację indywidualną dotyczącą miejsca świadczenia przy dostawie towarów na pokładzie samolotów w trakcie transportu osób na trasie między państwami trzecimi oraz państwem trzecim, a terytorium RP. Interpretacja dotyczy zatem zagadnienia nieuregulowanego wprost w ustawie o podatku od towarów i usług.

Interpretacja z dnia 6 listopada 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-746/15-2/KT) jest korzystna dla polskich przewoźników lotniczych bowiem wskazuje, że na trasach państwo trzecie – państwo trzecie oraz państwo trzecie – terytorium RP dostawa towarów na pokładach samolotów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z jednoczesnym zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa z dnia 11 marca 2004 r.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju – którym stosownie do treści art. 2 pkt 1 tej ustawy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo ustawodawca w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. sprecyzował miejsce, w którym dochodzi do dostawy towarów. W myśl art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., miejscem opodatkowania dostawy towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części transportu pasażerów, która wykonywana jest na terenie Unii Europejskiej, jest miejsce rozpoczęcia transportu. W art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. sprecyzowano, że część transportu pasażerów wykonana na terytorium UE jest część transportu zrealizowanego bez zatrzymania na terytorium państwa trzeciego, od miejsca rozpoczęcia transportu pasażerów do miejsca jego zakończenia. Przez miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów rozumie się przewidziane pierwsze na terytorium UE miejsce przyjęcia pasażerów na pokład, w tym również po odcinku podróży poza terytorium UE. W przypadku podróży w obie strony, odcinek powrotny transportu uznaje się za transport oddzielny. Należy zwrócić uwagę, że zasady określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., dotyczą towarów, które można nabyć odpłatnie na pokładach wymienionych