Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) z obniżonej stawki podatku CIT 15% mogą korzystać:

a) mali podatnicy,

b) podatnicy rozpoczynający działalność – przy czym prawo do stawki 15% mają tylko w roku, w którym rozpoczęli działalność, chyba że w latach następnych posiadają status małego podatnika.

Mały podatnik CIT

Pojęcie małego podatnika zostało zdefiniowane w art. 4a pkt 10 ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Stosując zasady przeliczania kursu waluty – w 2017 r. małym podatnikiem jest taki podatnik, którego wartość przychodu nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5 157 000 zł brutto.

Kto nie może korzystać ze stawki CIT 15%

Ustawa przewiduje wyjątki w prawie do stosowania stawki CIT 15% (co oznacza, że zastosowanie znajduje stawka podstawowa 19%). Zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy CIT  z obniżonej stawki podatku (ale tylko w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym) nie może korzystać podatnik, który został utworzony:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Przepisy przejściowe

Z obniżonej stawki CIT 15% nie mogą również korzystać podatnicy wskazani powyżej, utworzeni po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustawa (27 września 2016 r.) a przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 5 września 2016 r. (ustawa nowelizująca) podatnicy których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku stawkę podatku w wysokości 19%, a prawo do stawki CIT 15% może wystąpić w latach kolejnych.