Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym w związku z rozważanym świadczeniem usług przerobu (Dz.U. z 2007 r. Nr 52, poz. 543 ze zm., dalej zwana „ustawą z dnia 16 lutego 2007 r.”. ) przewiduje obowiązek otrzymywania zapasów obowiązkowych paliw oraz wnoszenia opłaty zapasowej przez producentów paliw i handlowców. Na gruncie tych przepisów powstaje wątpliwość czy powyższe obowiązki musi wypełnić również podmiot wykonujący odpłatną usługę przerobu na powierzonym towarze przywiezionym czasowo na terytorium RP?


Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. producenci i handlowcy są obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. Natomiast na podstawie art. 21b tej ustawy są zobowiązani do uiszczania opłaty zapasowej. Punktem wyjścia do odpowiedzi na zadane pytania jest zatem ustalenie zakresu podmiotowego ustawy, tj. pojęć handlowca i producenta.
Jeżeli towar, który posłuży do wykonania usługi będzie cały czas własnością zlecającego usługę przerobu i zostanie przemieszczony czasowo na terytorium kraju w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy – wówczas usługodawca nie jest handlowcem w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. jak bowiem wynika z art. 2 pkt 19 ustawy handlowcem jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw.
Powstaje zatem pytanie czy usługodawca może być uznany za producenta. Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. producentem jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw, w tym także zlecający taką produkcję innym podmiotom, z wyłączeniem usługowej produkcji paliw na rzecz innych podmiotów. Usługodawca wykonujący usługę przerobu nie może zatem zostać uznany za producenta bowiem jak wskazuje ustawa podmiotem takim nie jest przedsiębiorca wykonujący usługę produkcji paliwa. W tym bowiem wypadku producentem będzie zlecający wykonanie usługi przerobu.

Nie ulega jednak wątpliwości, że aby było możliwe wykonanie usługi polegającej na przetworzeniu powierzonego towaru konieczne jest czasowe przemieszczenie oleju napędowego na terytorium kraju. Powstaje wątpliwość czy na kontrahencie usługodawcy (będącym właścicielem towaru) ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. i czy usługodawca będzie zobowiązany w jakikolwiek sposób do ustalenia czy podmiot ten warunki takie spełnia.
Należy jednak uznać, że wykonując odpłatną usługę przerobu cudzego towaru usługodawca nie jest obowiązany ani uprawniony do przeprowadzania weryfikacji spełniania przez właściciela towaru warunków wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. zarówno w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw jak i uiszczania opłaty zapasowej.