Najpóźniej z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Podstawowym skutkiem tej zmiany będzie konieczność rozliczania podatku od towarów i usług praktycznie przez wszystkie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, które na dzień dzisiejszy w większości korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. W rezultacie szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, ośrodki sportu i rekreacji itp. będą obowiązane stosować przepisy VAT m.in. w zakresie prowadzenia rejestrów VAT, wystawiania faktur oraz paragonów fiskalnych, ustalania wysokości opodatkowania oraz zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Centralizacja odbędzie się na podstawie przepisów „specustawy”, która obecnie jest procedowana przez Rząd RP. Ostatnia wersja projektu datowana jest na dzień 5 kwietnia 2016 r.

Centralizacja wynikająca z projektu ustawy przewiduje m.in., że:

  1. Jednostka samorządu terytorialnego (dalej JST) i jej jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) od dnia wejścia w życie ustawy, ale nie później niż od dnia 1 stycznia 2017 r. będzie rozliczać się wspólnie z tymi podmiotami – a co za tym idzie będzie jednym podatnikiem z tytułu swojej działalności ale i działalności tych jednostek.
  2. Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania z VAT ze względu na obrót (do 150 000 zł) od dnia 1 stycznia 2017 r. Od tego dnia jako jeden podatnik (pod szyldem JST) będą obowiązane rozliczać podatek od towarów i usług. Co za tym idzie część czynności (np. najem, refakturowanie mediów itp.) będzie podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych bez możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania.
  3. Każda jednostka: JST, jednostka budżetowa, zakład budżetowy będzie ustalać odrębnie wskaźnik proporcji oraz pre-wskaźnik w oparciu o swoją działalność i na tej podstawie będzie ustalać wysokości podatku naliczonego, który następnie JST wykaże w deklaracji VAT-7.
  4. Od dnia 1 stycznia 2017 r. nie będzie możliwe korzystanie ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych ze względu na obrót (do 20 000 zł) bowiem obrót stanowiący podstawę do zwolnienia z kasy fiskalnej będzie liczony dla scentralizowanego podatnika (JST wraz z jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi). Oznacza to w większości przypadków obowiązek instalacji kasy fiskalnej w tych podmiotach, które dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych.
  5. Faktury zakupowe jako nabywcę powinny wykazywać JST z jednoczesnym sprecyzowaniem, że dotyczy danej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, tak aby możliwe było przypisanie zakupu do działalności konkretnej jednostki i prawidłowe ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego i ewentualnie jego wysokości.
  6. Faktury sprzedażowe jako sprzedawcę powinny wykazywać JST z jednoczesnym sprecyzowaniem, której jednostki jest to sprzedaż (jednostki budżetowej, zakładu budżetowego czy JST).
  7. Konieczny będzie audyt wydatków sfinansowanych ze środków UE pod kątem prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz ewentualnego zwrotu tych środków.
  8. Odpowiedzialną za prawidłowe rozliczenie podatku VAT będzie JST.

Centralizacja spowoduje rewolucję w rozliczaniu podatku od towarów i usług w JST i wymaga podjęcia działań tak aby najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług.

Należy przede wszystkim ustalić, które jednostki budżetowe i zakłady budżetowe po utracie prawa do odliczenia podatku naliczonego będą wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

Centralizacja powoduje, że w tych jednostkach, które dotąd nie rozliczały podatku od towarów i usług konieczne jest:

a) przeszkolenie osób odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe pod kątem rozliczania podatku VAT – Kancelaria oferuje Państwu szkolenia w tym zakresie – przykładowy program,

b) wdrożenie elektronicznych rejestrów podatku od towarów i usług,

c) ustalenie wykazu czynności opodatkowanych oraz przyporządkowanie właściwych stawek podatku, daty obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania,

d) ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz jego zakresu w oparciu m.in. o wskaźnik proporcji oraz pre-wskaźnik,

e) wdrożenia zasad fakturowania wykonanych czynności, wystawiania paragonów fiskalnych itp.,

f) ustalenie sposobu raportowania wykonanych czynności, wysokości opodatkowania oraz odliczenia podatku naliczonego do JST,

g) ustalenie osób odpowiedzialnych za rozliczenia każdej jednostki oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT scentralizowanej jednostki.

W każdej JST ilość czynności będzie inna w zależności od wielkości tej jednostki, liczby jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych jak i wykonywanych przez poszczególne podmioty czynności.

Do końca 2016 r. pozostało niewiele czasu. Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres usług. W przypadku zainteresowania doradztwem przy centralizacji lub szkoleniami prosimy o kontakt: kancelaria@kloskowski.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń.