Od dnia 1 stycznia 2017 r. część podatników straciła prawo do kwartalnych rozliczeń podatku od towarów i usług. Związane jest to z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024). Deklaracje kwartalne mogą składać wyłącznie mali podatnicy.

Zgodnie z znowelizowanym art. 99 ustawy VAT od stycznia 2017 r. deklaracje kwartalne (ale tylko w zakresie deklaracji VAT-7; nie dotyczy to rejestrów w formacie JPK, Informacji VAT-UE i VAT-27) mogą składać tzw. mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Mały podatnik VAT

Zgodnie z tym przepisem małym podatnikiem (tylko dla potrzeb VAT) jest podatnik:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Kurs do przeliczenia kwot w euro

Przeliczenia powyższych kwot dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Po przeliczeniu odpowiednim kursem małym podatnikiem w 2017 r. będzie taki podatnik, który:

a) nie przekroczył w 2016 r. obrotu w wysokości 5 157 000 zł, lub

b) kwota prowizji nie przekroczyła 193 400 zł.

Co istotne deklaracje kwartalne mogą składać zarówno mali podatnicy rozliczający się metodą kasową jak i na zasadach ogólnych. Powyższe oznacza, że prawo do kwartalnych rozliczeń utracą podatnicy inni niż mali.

Deklaracje kwartalne – jaki mały podatnik nie może stosować tej formy:

Ważne jest również, że z metody kasowej nie mogą korzystać:
a) podatnicy rozpoczynający działalność przez pierwszych 12 miesięcy (więc wybór metody kasowej możliwy jest po złożeniu 12 deklaracji miesięcznych). Tutaj ważne każdy podatnik, który złożył VAT-R od dnia 1 października 2016 r. musi począwszy od stycznia 2017 r. ponownie składać deklaracje miesięcznie aż rozliczy się za 12 miesiąc – wówczas ponownie może wybrać metodę kasową,
b) podatnicy, którzy w danym kwartale i czterech poprzedzających kwartałach dokonali w którymkolwiek miesiącu tych kwartałów dostawy towarów z załącznika nr 13 do ustawy za kwoty miesięcznie większe niż 50 000 netto.

Deklaracje elektroniczne VAT

Pamiętajmy również, że od 1 stycznia 2017 r. wchodzi obowiązek składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej (dotyczy to zarówno VAT-7, VAT-UE i VAT-27). Obowiązku tego nie mają jednak (wyłącznie w odniesieniu do deklaracji VAT-7) jeszcze przez cały 2017 r. podatnicy, którzy:
a) nie są obowiązani do rejestracji VAT UE,
b) nie kupują i nie sprzedają czynności opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia,
c) nie są obowiązani do składania formularzy CIT i PIT w formie elektronicznej.

Jeśli tych warunków nie spełniamy wówczas począwszy od rozliczenia za styczeń musimy składać deklaracji w formie elektronicznej.

Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27

Należy zauważyć, że zgodnie ze znowelizowanym art. 100 i 101a ustawy VAT informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 składa się wyłącznie w formie elektronicznej w okresach miesięcznych.